Algemene voorwaarden GrafiStore

Definities
1. U, de klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en diensten afneemt bij GrafiStore.
2. GrafiStore te Aadijk 35a, 7602 PP, Almelo

Kennis van de Algemene Voorwaarden
U bevestigt dat u alle noodzakelijke informatie heeft verkregen bij ontvangst van uw offerte of factuur.

Toepasselijkheid en Bewijs
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door GrafiStore. Algemene voorwaarden, andere dan die van GrafiStore, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door u aanvaard door het loutere feit met GrafiStore te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat uw bestelling per Internet of e-mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal uw gehele of gedeeltelijke betaling als bewijs van uw bestelling en de overeenkomst gelden.

Offertes / Bestellingen
Onze offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet of telefonisch worden geplaatst, maar zijn enkel bindend indien aanvaard door GrafiStore d.m.v. een bevestiging. Gelieve de bevestiging door te nemen en GrafiStore onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de orderbevestiging identiek is aan uw bestelling. GrafiStore behoudt zich overigens het recht voor om bestelde producten en diensten te wijzigen door andere producten en diensten (eventueel van een ander merk), zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding, in zoverre hierbij een minstens evenwaardige functionaliteit en prestatie wordt gegarandeerd.

Prijs en Betalingen
Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie van de producten en diensten van GrafiStore worden vermeld op de factuur. Schommelingen in wisselkoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen GrafiStore de prijzen doen wijzigen. Betaling gebeurt vóór levering van de producten of vóór de dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. GrafiStore kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor GrafiStore een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% met een minimum van EUR 25 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen. Zolang een factuur niet volledig is voldaan blijft het product eigendom van GrafiStore. Ook kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op dienstverlening, service en garantie zolang deze producten niet betaald zijn.

Levering, Risico en Eigendom
De leveringstermijn vermeld in de orderbevestiging is bij benadering. Een eventuele overschrijding van deze leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering van diensten en/of betaling te weigeren. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de orderbevestiging. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag u onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal u overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij u terug te halen op uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door u ingevolge uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien u de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt u GrafiStore gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden. GrafiStore kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

Klachten
U dient onze producten binnen 7 kalenderdagen na ontvangst te inspecteren op gebreken of non-conformiteit. Geen enkele klacht betreffende onze producten en diensten is ontvankelijk; indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan GrafiStore is gericht binnen de 7 kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan GrafiStore is gericht binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft u niet van uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

Ontbinding
Wanneer een partij nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding: • uw verzuim om op tijd te betalen; • het plegen van een materiële of aanhoudende inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en het verzuim om dit te herstellen binnen dertig kalenderdagen na de aangetekende kennisgeving ervan; • het feit dat een partij insolvent is geworden of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; en schending van de export controlewetten. In geval van ontbinding door GrafiStore zal u gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.

Voorschotten en Kredietwaardigheid
GrafiStore heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan GrafiStore ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door toedoen van gerechtelijke acties tegen u en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft GrafiStore evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling. Producten zoals hard- en software zullen uitsluitend worden geleverd nadat de betaling volledig is voldaan.

Garantie – Algemeen
Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. u dient de producten in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij u de verzending vraagt op uw risico’s en kosten. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door u aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle bijkomende kosten, zoals wettelijke heffingen op wisselstukken, invoerrechten, B.T.W. en verzendingskosten zijn ten uwen laste. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. u geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangstname komen enkel in aanmerking indien zij door u dadelijk worden gemeld bij levering.Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien u deze binnen de 7 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid: • bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product; • in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiliging en andere externe oorzaken zoals blikseminslag; • in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd; • in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden; • in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.
GrafiStore geeft geen garantie op software. u ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. GrafiStore is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden. Op alle in het kader van deze voorwaarden geleverde materialen wordt vanaf installatie en gedurende negentig (90) dagen een waarborg verleend voor materiaal- en fabricagefout.

Garantie – Consumptiegoederen
De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien u GrafiStore binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door een aangetekend schrijven of door u persoonlijk aan te bieden bij onze herstellingsdienst. Overigens is uw kennisgeving enkel ontvankelijk indien het gebrek voldoende duidelijk wordt omschreven. Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit uw gebruik van het product na het ogenblik dat u het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten uwen laste.

Garantie – Diensten
Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door GrafiStore uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

Software
Software dat geen eigendom is van GrafiStore wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert GrafiStore de Software-licentie die u nodig hebt bij het product. U moet voldoen aan die licentie. Indien u de licentie voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up zal GrafiStore enkel het retourneren en terugbetaling van het volledige product in overweging nemen.

Exportcontrole
U erkent dat onze producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU exportcontrolewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruiker betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen.

Overmacht
In geval van overmacht heeft GrafiStore de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding.

Gegevensbescherming
Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en GrafiStore’ gegevensbeschermingsregistratie. U mag GrafiStore de opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

Data / bestanden
GrafiStore kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van uw data/bestanden. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen bestanden/data, door zorg te dragen voor een degelijke (online) backup. GrafiStore adviseert altijd uw data op meerdere locaties te bewaren, in geval van brand, diefstal of beschadiging.

Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht
Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan u via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen u en GrafiStore én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbeluiten. Is zulks niet het geval, dan kan u zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft u een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument; • het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor u besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd; • het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma; • de verzegeling van het product, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname van het product, is niet verbroken; • het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken, U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien u dit inroept volgens de volgende formaliteiten: • het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen GrafiStore op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door u op te geven; • indien het product reeds in uw bezit is, moet u het product binnen dezelfde termijn van 7 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op uw kosten. Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene onverminderd van toepassing. 1

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Nederland.

Diverse Bepalingen
Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. GrafiStore kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.